Image of Ustaz Ali
Ustaz Ali

Director

Image of Shameema Banu
Shameema Banu

President

Image of Mdm Aysha Gany
Mdm Aysha Gany

Chairperson North Division

Image of Faridah Banu
Faridah Banu

Vice Chairperson North Division

Image of Mdm Dilshad Begam
Mdm Dilshad Begam

Secretary North Division

Image of Shameema Banu
Shameema Banu

Advisor West Division

Image of Zulaikha Beevi
Zulaikha Beevi

Secretary West Division

Image of Mdm Salamathunisa
Mdm Salamathunisa

Advisor North West Division

Image of Mr Zabeerudeen
Mr Zabeerudeen

Secretary North West Division

Image of Farzanah Thasneem
Farzanah Thasneem

Secretary Religious and Cultural Committee

Image of Aminah
Aminah

Secretary Racial Harmony Committee

Image of Mr Mohamed Ibrahim
Mr Mohamed Ibrahim

Chairperson Family Development Programme Committee

Image of Mdm Maimoona Begum
Mdm Maimoona Begum

Advisor Community Welfare Committee

Image of Mr Mohamed Ismail
Mr Mohamed Ismail

Vice-Chairperson Community Welfare Committee

Image of Zulaikha Beevi
Zulaikha Beevi

Vice-Chairperson Media and Publications Committee

Image of Mdm Sofiah Begum
Mdm Sofiah Begum

Advisor Health and Fitness Committee

Image of Ismail Meera Begum
Ismail Meera Begum

Chairperson Health and Fitness Committee